Vedtægter for distriktet

Vedtægter for DSF Distrikt København

Vedtægter for distriktet

18.1. Det enkelte distrikt skal hvert år afholde en distriktssamling. Distriktssamlingen skal indkaldes med de samme tidsfrister og fremgangsmåde som DSF’s ordinære årsmøde. På denne distriktssamling, hvor alle medlemsforeninger i regionen har stemmeret jævnfør reglerne i 5.4., skal der ved simpelt flertal vælges følgende distriktsråd:

1 distriktsformand
1 kasserer

3 medlemmer

1 suppleant

1 revisor

Formanden samt et rådsmedlem er på valg hvert andet år (ulige år).

Kasserer og to rådsmedlemmer er på valg hvert andet år (lige år).

Suppleant og revisor vælges for et år ad gangen.

Distriktsrådet konstituerer sig selv, angående øvrige poster.

18.2.

Formål 18.2.1.

Distriktsrådets opgave er at sikre, at DSF’s vedtægter, reglementer, retningslinjer m.v. overholdes samt være bindeled mellem DSF’s bestyrelse, regionen, foreningerne og licensmedlemmerne. Yderligere skal distriktsrådet sikre gode skyde- og træningsforhold i distriktet.

18.2.2. Distrikts kassereren er ansvarlig overfor de midler, der stilles til rådighed af DSF eller regionen og skal senest d. 1/10 til regionens kasserer indsende regnskab omkring brug af de tildelte midler samt kopi af distriktets reviderede regnskab. 18.2.3. Distriktsrådet er ansvarlig for afholdelse af distriktsmesterskaber.

18.2.4. Distriktssamlingen kan selv yderligere fastsætte deres virkefelt, så længe dette ikke strider mod DSF’s vedtægter, retningslinjer m.v. Evt. distriktsregler som et distrikt måtte vedtage skal indsendes til regionen og DSF bestyrelse til endelig godkendelse. DSF’s bestyrelse skal udelukkende sikre, at distriktsregler ikke strider mod DSF’s vedtægter og regler m.v.. Skulle der opstå stridigheder om visse regler, afgøres sagen af ordensudvalget.

5.4. En medlemsforening har stemmeret til DSF’s årsmøder efter følgende regler: Fra 1 til 40 medlemmer giver 1 stemme. 1 ekstra stemme opnås for hver påbegyndt 20 medlemmer foreningen yderligere har, der kan dog maksimalt opnås i alt 5 stemmer pr. forening uanset medlemsantal. Medlemsantallet opgøres på baggrund af senest registrerede medlemstal i CFR. Foreningen beslutter selv hvordan de opnåede stemmer fordeles mellem foreningens medlemmer.