REGLER FOR BRUG AF BANE 14, 15 OG 16

A. Generelt

 1. Banerne er til brug for DSF Distrikt København (DSFkbh) i hele skyttecentrets åbningstid. Andre skytter/foreningers brug af banerne skal aftales med DSFkbh’s kasserer.
 2. Betaling for brug af banerne sker ved årlig klubbetaling. Afregningsåret går fra 1. sep. – 31. august.
  Betaling dækker udgift til baner og udstyr, dog ej skiver, som skytterne selv er ansvarlige for at medbringe. Banerne kan lejes ud til brug for arrangementer, kurser mv. efter aftale med DSFkbh’s kasserer.
 3. Bane 14 og 15 er til daglig forbeholdt IPSC og anden DSF basistræning. Bane 16 er til daglig forbeholdt Steel Challenge.
 4. For alle baner gælder, at stævner og reservationer altid har fortrinsret frem for alm. daglig træning.
 5. Høreværn og briller der dækker hele øjenhulen skal anvendes af alle, der opholder sig på banerne. Det gælder også tilskuere. Det er ikke tilladt at ryge på banerne. Det er ikke tilladt at nyde alkohol på banerne.
 6. Kun godkendte banekommandører, udnævnt af DSFKbh, kan åbne banerne for skydning. Liste over godkendte banekommandører findes hos KSC vagten og på www.dsfkbh.dk. Der skal ved skydning være mindst en godkendt banekommandør til stede på hver bane. DSFKbh’s bestyrelse kan dispensere fra denne regel.

  B. Indskrivning

 7. Banekommandøren indskriver sig på indskrivningslisten hos KSC vagten. Den specifikke bane der ønskes benyttet anføres på listen. En banekommandør kan kun varetage ansvaret for en bane ad gangen. Dersom banekommandøren forlader banen før øvrige skytter skal en ny banekommandør udpeges og indskrives.
 8. Bruges banerne uden for normal åbningstid skal der efter endt brug sendes en e-mail til:
  ksc@kbh-skyttecenter.dk, hvori anføres bane, tidspunkt start/slut, antal skud og skyttens(ernes) navne.

  C. Ankomst til banen

 9. Ved ankomst til banen opsættes flag ved indgangen hertil. Det er banekommandørens ansvar, at alle skytter har en erfaring som gør, at de kan følge reglerne i nærværende regelsæt, de almindelige sikkerhedsregler samt sikkerhedsregler for DSF skydninger.
 10. Det skal kontrolleres, at der ikke på banen er uinddækket metal (bortset fra godkendte og korrekt opstillede stålmål) og at der ikke findes sten eller andet materiale på skydearealet, som kan give anledning til richocetter. Inddækning af popperbunde og svingere skal specifikt kontrolleres (hvis sådanne er opstillet). Der må ikke være huller med større diameter end 2 cm på materiale der bruges til inddækning. Det skal checkes, at der ikke på området findes genstande, som kan udgøre en fare for skytter eller tilskuere.

  D. Placering af skiver og skydeafstande, gældende for A+ skytter og for øvrige skytter Bane 14 og 15:

 11. Alle skiver skal placeres i den sydvendte endevolds voldfod eller maks. 1 meter foran denne.
 12. Skivers underkant skal være mindst 40 cm over terræn.
 13. Skivers tilsigtede træfpunkt må maks. være 1,5 m over terræn.
 14. Skiver skal placeres således, at der fra den anvendte skydeposition ikke skydes over vandret.
 15. Maksimal skydeafstand fra endevolden er angivet med pæle (gul farve) i hver side af banen.
 16. Mindste skydeafstand til endevolden er 7 m.
 17. Den primære skyderetning er vinkelret ind mod endevolden.
 18. Skiver kan opsættes i grupper med en maksimal bredde af 6 m målt mellem yderste kant af skiverne.
 19. Skydes der mod en skivegruppe skal skyderetningen være vinkelret mod gruppens midtpunkt.
 20. Der må fra ingen positioner skydes væsentligt over vandret.

  Bane 16:

 21. Banen omfatter to faste steelchallenge opstillinger og en platerack.
 22. Banen må kun bruges af B-licensskytter, af A+ licens skytter eller af skytter under kommando af en RO.
 23. Der må på banen kun skydes på de opstillede stålmål fra de dertil hørende startbokse.
 24. De opsatte mål må ikke ændres eller flyttes. Startbokse må ikke ændres eller flyttes.
 25. Der må kun anbringes og skydes på andre mål på banen efter forudgående tillaldelse af – og aftale med DSFkbh. bestyrelse, Her gælder samme regler som for banerne 14 og 15.
 26. Der må ikke trænes IPSC eller anden skydning på banen medmindre der er givet specifik tilladelse hertil af DSFkbh’s bestyrelse.
 27. Der må kun skydes på en stålopstilling af gangen. Der må ikke opholde sig personer på den/de banehalvdel hvor der ikke skydes fra. Denne regel kan dog fraviges dersom der er en RO, som leder den fælles skydning fra hver af de opstillede baner.
 28. Ved fejl på stålopstillinger skal skydning straks indstilles.
 29. Evt. observerede fejl eller mangler ved banen skal dette straks rapporteres til banens KSC vagten og til DSFkbh’s bestyrelse.

  E. Placering af skiver og skydeafstande, gældende for banelæggere

 30. Banelæggere kan godkende opstillinger som bla. omfatter skiver i sidevoldene og skiver, som er placereret mere end 1 m fra sidevoldene, dog altid iht. instruks for banens brug. Sådanne opstillinger kan være aktuelle i forbindelse med IPSC matcher eller andre matcher. Skydning på sådanne opstillinger kan aldrig påbegyndes for en DSF banelægger har godkendt banen og den hertil hørende måde banen er tiltænkt at blive anvendt på. Efter endt skydning skal en sådan bane altid nedtages, så den ikke giver anledning til at andre skytter senere bruger banen på forkert vis. Nedtagning omfatter nedtagning af alle props samt skiver og skivepinde i sidevoldene.
 31. Liste over skytter med banelæggeruddannelse findes på www.dsfkbh.dk. Dags dato omfatter denne liste: Steen Nitschke, Finn Johansen, Knud Erik Poulsen.

  F. Skytter og tilskuere

 32. Det skal, hvis der er tilskure på banen, specifikt anvises, hvor tilskuere og ventende skytter må opholde sig.

  G. Pegevinkler

 33. Det er ikke tilladt at pege med våben over side- eller endevolde hverken med ladt eller uladt våben.
 34. Det er aldrig tilladt at pege med våben mere end 180 grader til siden. Opstillde begrænsningsflag skal herudover altid respekteres.

  H. Udpakning, håndtering og nedpakning af våben

 35. Udpakning, håndtering og nedpakning af våben foregår ved standpladsbord eller i markeret Safety Area.

  Der må specifikt ikke håndteres våben bag skydelinien. Al ladning, skydning og afladning foregår under kommando. Er der kun én skytte tilstede er denne sin egen banekommandør. Ved samtidig skydning af flere skytter skal skytterne skal stå på linje vinkelret på skudretningen til skiverne.

  I. Efter skydning

 36. Efter endt skydning kontrollerer banekommandøren at banen som minimum efterlades, som den blev modtaget. Det er enhvers pligt at medvirke til at banerne efterlades i god stand. Alt brugt materiel og affald skal anbringes i de dertil markerede affaldsbeholdere. Øvrige genstande skal fjernes og anbringes på rette sted.
 37. Er der tale om oprydning efter en match skal alle props og skivepinde i sidevolde fjernes.
 38. Flaget tages ned når sidste mand har forladt banen. Evt. afvigelser indskrives i hos vagten. Større afvigelser meddeles straks til banens banevagten og til DSFkbh’s bestyrelse.

  J. Når banen forlades

 39. Banekommandøren forlader banen sammen med de skytter, der har hjulpet med ved oprydningen efter dagens skydning. Det skal tilstræbes, at ingen opholder sig på banerne alene. Dersom der er behov for dette, skal vedkommende være indskrevet på listen hos vagten – og efterfølgende skrive sig ud.

  K. Udskrivning

 40. Når banen(erne) er forladt henvender man sig hos vagten og skriver sig ud.