Indkaldelse til distriktårsmøde


Hermed indkaldes til distriktsårsmøde i DSF Distrikt København

– under udarbejdelse

Dato:

Tid:

Sted: Ved Diget 25, 2770 Kastrup
Dagsorden iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Formanden samt et rådsmedlem er på valg hvert andet år (ulige år).
Kasserer og to rådsmedlemmer er på valg hvert andet år (lige år).
Suppleant og revisor vælges for et år ad gangen.
Distriktrådet konstituerer sig selv, angående øvrige poster, herunder udvalg.

Tilmelding til årsmødet foregår jf. vedtægterne:
5.4. En medlemsforening har stemmeret til DSF’s årsmøder efter følgende regler:

Fra 1 til 40 medlemmer giver 1 stemme.
1 ekstra stemme opnås for hver påbegyndt 20 medlemmer foreningen yderligere har, der kan dog maksimalt opnås i alt 5 stemmer pr. forening uanset medlemsantal.

Medlemsantallet opgøres på baggrund af senest registrerede medlemstal i CFR.

Tilmeldingforegår via mail til ErkkiKrudtuglen@gmail.com med angivelse af:
Foreningens navn:
Formandens navn:
Delegerede mellem 1 og 5 med angivelse af navne:
– senest d. xxxxx

Bestyrelsen d. xxxx